Länk till tjänsteportal Tjänsteportalen
Så hanterar vi dina personuppgifter

På Trosa Fibernät AB värnar vi om din integritet och för oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, oavsett om du är befintlig kund eller vill beställa en fiberanslutning.
När du har en fiberanslutning genom Trosa Fibernät AB (Nedan kallad TROFI), vill beställa en fiberanslutning eller i vissa fall har haft en fiberanslutning genom oss – behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.
Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att dina personuppgifter används på fel sätt. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, vi har ett avtal eller om det finns stöd i annan lag (eller dataskyddsförordningen).
När behandlas mina personuppgifter?
Hos TROFI registreras dina personuppgifter när du registrerar en beställning på vår webbplats, samt när du skriver ett avtal för en fiberanslutning. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att leverera tjänster, skicka fakturor och information samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart. Personuppgifter bevaras av bolaget i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.
Personuppgiftansvar
Personuppgiftsansvarig, det vill säga ansvarig för alla behandlingar av personuppgifter som utförs, är styrelsen för Trosa Fibernät AB, organisationsnummer 556793-1711.
Dataskyddsombud
Vi har ett dataskyddsombud (DSO) som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt. Vårt DSO kan du kontakta på
Registerutdrag
Vill du begära ett registerutdrag från oss skall det göras skriftligen, vara undertecknad av dig, samt innehålla ditt namn och personnummer.
Begäran kan skickas till Trosa Fibernät AB, 619 80 Trosa eller via e-post.

Begäran om rättelse

Begäran om rättelse av personuppgifter kan du göra genom att kontakta TROFI via brev, e-post eller telefon 0156-523 00. Har du klagomål på TROFI angående felaktig hantering av personuppgifter som inte åtgärdas av oss på ett enligt dig tillfredsställande sätt, kan du kontakta Datainspektionen.
Dataskyddsförordningens förhållande till offentlighetsprincipen
TROFI är ett kommunalt bolag och omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen.
Offentlighetsprincipen innefattar en rätt för var och en att hos TROFI ta del av allmänna handlingar. Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller för personuppgift om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med Dataskyddsförordningen.
Om du skickar e-post eller brev till TROFI kan vi behöva spara och lagra handlingen i våra arkiv.